0
Twój koszyk
0
Twój koszyk

Regulamin

 1. Definicje:
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Towar – rzecz materialna możliwa do kupienia w Sklepie Internetowym lulala.pl po cenach zaprezentowanych na tej stronie lulala.pl (w zależności od wybranej opcji).
   2. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
   3. Formularz zamówienia – formularz służący do złożenia Zamówienia.
   4. Formularz rejestracyjny – formularz służący do rejestracji na stronie lulala.pl.
   5. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – która dokonuje Zamówienia.
   6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.).
   7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   8. Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą ani Klientem.
   9. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i świadczenia usług drogą elektroniczną.
   10. Sklep Internetowy lulala.pl (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem lulala.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
   11. Strona – Usługodawca i Klient.
   12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość poprzez stronę internetową Sklepu.
   13. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego lulala.pl i dostępnego pod adresem https://lulala.pl/index.php/shop/
   14. Usługodawca – Marta Dawicka działająca pod firmą LULALA Marta Dawicka z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Obrońców Westerplatte 20A/1, 80-317 Gdańsk, posiadającą numer NIP 7781334299.
   15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lulala.pl określające rodzaj i liczbę wybranych Towarów.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego lulala.pl, dostępnego pod adresem lulala.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
  2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.).
  3. Sklep Internetowy lulala.pl prowadzony jest przez Martę Dawicką działającą pod firmą LULALA Marta Dawicka z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Obrońców Westerplatte 20A/1, 80-317 Gdańsk, posiadającą numer NIP 7781334299.
  4. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego lulala.pl przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
  5. Klient jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  6. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego lulala.pl, w tym Usług świadczonych przez Usługodawcę, Podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.
  7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego lulala.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. przeglądarka internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3, ECMAScript 2017, połączenia Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), oraz wyświetlająca obrazy JPG, PNG oraz SVG
   2. urządzenie o rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 360×640 pikseli
  8. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lulala.pl, w szczególności prawa autorskie, nazwa i logotyp, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
  9. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym lulala.pl, w szczególności ich rodzaje oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  10. Informacja o cenie Towaru podawana na stronie lulala.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 4 Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym lulala.pl, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych rodzajów Towarów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
 3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego lulala.pl
  1. W ramach serwisu lulala.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta Formularza zamówienia. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Korzystanie z niektórych Usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego lulala.pl może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. Usług.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
  5. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub skorzystanie z Usługi.
  6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym lulala.pl niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
   3. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
   4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
   5. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
   6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego lulala.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  7. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów poprzez Sklep Internetowy lulala.pl
  1. Klient może kupić, (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego lulala.pl wybrane przez siebie Towary. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 4 Regulaminu.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy lulala.pl należy wejść na stronę internetową lulala.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym lulala.pl i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (Formularz zamówienia).
  3. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.
  4. Po złożeniu Zamówienia Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności: e-mail o tytule “lulala.pl Otrzymaliśmy twoje zamówienie!” potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia. W przypadku, gdy z powodu wyczerpania Towarów realizacja Zamówienia nie będzie możliwa, Zamówienie będzie anulowane, a Klient otrzyma stosowną informację.
  5. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 4 powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji w zakresie treści Zamówienia.
  6. Ceny Towarów, w polskojęzycznej wersji strony podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc. W angielskojęzycznej wersji strony ceny Towarów podawane są w euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Opłata za Towar następuje za pośrednictwem platformy PayPal.
  7. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
  8. Informacja o dostępności Towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym rodzaju Towaru na stronie Sklepu Internetowego lulala.pl.
  9. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (Formularza zamówienia).
 5. Rejestracja
  1. Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
  2. Klienci dokonujący zakupu Towarów za pośrednictwem strony internetowej lulala.pl potwierdzają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem w Formularzu zamówienia.
  3. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy lulala.pl Rejestracja na stronie lulala.pl nie jest obowiązkowa, a zakupu Towaru można dokonać bez zakładania konta w serwisie.
  4. Rejestracja na stronie lulala.pl następuje przez prawidłowe i zgodne z rzeczywistością wypełnienie Formularza zamówienia podczas składania Zamówienia lub Formularza rejestracyjnego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia nieprawdziwych danych.
  5. W przypadku wykorzystywania podczas Rejestracji oraz w celu dokonania jakichkolwiek innych czynności opisanych w Regulaminie komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, Klient powinien wylogować się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia innym osobom dostępu do jego prywatnych informacji i danych osobowych, a w szczególności uniemożliwienia dokonywania zmian w Formularzu zamówienia.
 6. Konsumenci
  1. W sprawach związanych z zakupem na odległość Towarów Konsumenci mogą się kontaktować z Usługodawcą bezpośrednio pod adresem e-mail admin@lulala.pl.
  2. Klient, będący jednocześnie Konsumentem, może odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
  3. Wskazany w pkt VI 2 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru został umieszczony na stronie internetowej https://lulala.pl/index.php/wysylka/
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
  6. Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od Umowy sprzedaży zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności za pomocą przelewu bankowego, na rachunek bankowy Konsumenta z którego nastąpiła zapłata ceny za zakupiony Towar, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar pozbawiony wad.
  9. Wszelkie reklamacje Klienci, w tym Konsumenci składają elektronicznie na adres: admi@lulala.pl w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o zaistniałych nieprawidłowościach związanych z Zamówieniem.
  10. Reklamacja zostanie rozpatrzona oraz zostanie na nią udzielona odpowiedź Konsumentowi najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
  11. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w punkcie 11 powyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Konsumenta.
  12. Konsument może skorzystać z pozasądowych form rozstrzygania sporów i reklamacji, o których szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  13. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  14. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 7. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu
  1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego lulala.pl w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów.
  2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego lulala.pl za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca.
  3. Klient ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Sklepu – ujawnionych trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego lulala.pl.
  4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego lulala.pl. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego złożenia.
  6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
  7. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 8. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego lulala.pl i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
  2. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,
   2. skutki korzystania ze Sklepu Internetowego lulala.pl przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
   3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu Internetowego lulala.pl z powodu skutków działania siły wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz Podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
  5. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym lulala.pl, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
 9. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych jest Marta Dawicka działająca pod firmą LULALA Marta Dawicka z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Obrońców Westerplatte 20A/1, 80-317 Gdańsk, posiadającą numer NIP 7781334299.
  2. Z Administratorem można się skontaktować następujący sposób: przez e-mail: admin@lulala.pl.
  3. Dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną (lub dane osobowe osoby reprezentującej w procesie rejestracji Klienta niebędącego osobą fizyczną) przetwarzane są w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za zakup Towaru oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu opłaty za zakup Towaru. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną jest realizacja umowy.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby reprezentującej Klienta niebędącego osobą fizyczną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Klientem.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania umowy oraz w zakresie niezbędnym do obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową na okres do przedawnienia roszczeń związanych z tą umową.
  6. Administrator przekazuje dane osobowe dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.
  7. Podmiotowi danych przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   1. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
   2. prawo dostępu do danych osobowych,
   3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
   4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
   5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru oraz rejestracji na stronie lulala.pl.
 10. Pozostałe prawa i obowiązki Stron
  1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz powyższych postanowień.
  2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez złożenia stosownego oświadczenia drugiej Stronie, jednakże Usługodawca chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest poinformować o tym Klienta w terminie 14 dni przed planowaną datą rozwiązania umowy.
  3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 11. Postanowienia przejściowe i końcowe
  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie lulala.pl.
  4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej lulala.pl w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2022r.